☰ Menu
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności strony BIP Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP – Centrum Sportu i Rekreacji w Warce .

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • brak mapy serwisu

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • wersje mobilną – serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Fronczek, informatyk@warka.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 667 24 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 W skład mienia Centrum wchodzi Obiekt przy ul. Warszawskiej 45 z podziałem na:
 • Kryta Pływalnia „OLIMPIC” przy ul. Warszawskiej 45

Wejście od ulicy Polnej. Zainstalowana pochylnia. Budynek składający się z dwóch pięter. Na pierwszym piętrze szerokie korytarze, dostęp do basenu. Na drugim piętrze jedynie miejsce do oglądania, brak windy, klatka schodowa. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • Hala Sportowa przy ul. Warszawskiej 45

Wejście od ulicy Polnej. Zainstalowana pochylnia. Budynek składający się z dwóch pięter. Brak windy. Sekretariat znajduję się na drugim piętrze. Szerokie korytarze, klatka schodowa. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • Hotel „Pułaski” przy ul. Warszawskiej 45

Wejście od ulicy Polnej. Brak pochylni. Wejście po schodach. Budynek składający się z trzech pięter. Brak windy. Recepcja znajduje się na pierwszym piętrze. Wąskie korytarze, klatka schodowa. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2020-03-13 10:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2020-03-13 10:32:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 7516