Deklaracja dostępności strony BIP Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP – Centrum Sportu i Rekreacji w Warce .

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • brak mapy serwisu

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • wersje mobilną – serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności
Koordynatorem ds. Dostępności w CSiR jest Dariusz Ostrowski, telefon Kontaktowy: 793-051-054, adres poczty elektronicznej: darost@onet.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Fronczek, m.fronczek@warka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 667 24 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba CSiR mieści się w obiekcie przy ul. Warszawskiej 45  w Warce. 

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek, w którym siedzibę ma CSiR jest obiektem, w którym znajdują się  kryta pływalnia oraz hala sportowa z zapleczem i sanitariatami i jest przystosowany do poruszania się po nim (dotyczy parteru) przez osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu (w skrócie określanymi dalej jako „OzN”);
 • na parkingach od ul. Warszawskiej (wejście główne) i od strony wejścia do pomieszczeń zajmowanych przez szkołę wyznaczone są miejsca postojowe dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • do budynku prowadzi ogólnodostępne, utwardzone kostką brukową dojście od ul. Warszawskiej z podjazdem przystosowanym do poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne. W okresie 2023-2024  r. planowany jest przed wejściem na schody i przed drzwiami wejściowymi montaż płyt z wypustkami (tzw. „bąbelkowe”, lub inaczej „guzowate”), stanowiących informację dla osób niewidomych o przeszkodzie;
 • drzwi wejściowe główne do budynku są przeszklone, dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego ok. 1 m. Oklejenie szklanych drzwi wejściowych oraz pierwszego i ostatniego stopnia schodów wejściowych kontrastową taśmą żółto-czarną lub pomalowanie ich żółtą farbą odblaskową zaplanowano na lata 2023-2024:
 • W okresie 2023-2024 przewidziano montaż dzwonka ogólnodostępnego w pobliżu drzwi wejściowych, dostosowanego wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika CSiR, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw oraz opiekę bytową tej osobie na terenie CSiR;
 • Przed budynkiem CSiR w planie dostosowawczym na lata 2023-2024 przewidziano montaż tablicy informującej dla osób posługujących się alfabetem Braille’a o wejściu do budynku i usytuowaniu w nim ogólnodostępnych pomieszczeń.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • parter budynku wraz z halą sportową oraz strefą basenów, zapleczem sanitarno-higienicznym, szatniami i korytarzami jest przystosowany do poruszania się po nim przez osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu;
 • w holu budynku przewidziano w planie dostosowawczym na lata 2023-2024 montaż oznaczeń (tablica, infokiosk itp.) w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących, zawierających podstawowe informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń, drogach ewakuacyjnych i innych niezbędnych informacjach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym/psem przewodnikiem ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej, a tym samym także do budynku CSiR.

Warunkiem wejścia na teren budynku CSiR z psem asystującym/psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) art.3 pkt 5 ustawy, w budynku CSiR w Warce, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy postępować według poniższej instrukcji, która zostanie wdrożona do końca 2023 r.

KROK 1. Wybrać preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem swojej sprawy i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może w celu rezerwacji wizyty wybrać jedną z form kontaktu:
- e-mail pod adres: cesir@warka.pl;
- telefon pod numer: 48 667 24 74

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
- propozycję terminu wizyty;
- krótkie określenie sprawy;
- kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznaczyć należy koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2. Po wyborze formy kontaktu zwrotnego wysłać zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy CSiR będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem, CSiR poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3. Przyjść w umówione miejsce o umówionej porze

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172).

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2020-03-13 10:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2023-03-30 11:27:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki